தேசிய கல்விக் கொள்கை 2016 வரைவிற்கான சில உள்ளீடுகள்

மனித வள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் வெளியிட்ட”தேசிய கல்விக் கொள்கை 2016 வரைவிற்கான சில உள்ளீடுகள்” ஆவணத்தில் உள்ள  “கொள்கை முன் மொழிவுகள்” பகுதியின் தமிழாக்கம்.
பொது மக்கள் நம்மை கருதி தமிழாக்கம் வெளியிடுபவர்கள்:   பொதுப் பள்ளிக்கான மாநில மேடை